Aug 15

Oklahoma City, OK

Oklahoma State Fairgrounds